REGULAMIN PROJEKTU “AMBASADOR POMOCE TUS”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 DEFINICJE POJĘĆ

1. Pomoce TUS – strona internetowa i sklep internetowy prowadzony w domenie www.pomocetus.pl, którego właścicielem jest Pomoce TUS s. c. ul. Kapitańska 33 81-249 Gdynia
2. Ambasador – osoba fizyczna, która nawiązała współprace z firmą Pomoce TUS za porozumieniem obu stron, w zakresie regulowanym przez poniższy regulamin i przez indywidualne ustalenia oraz która, dysponuje mediami własnymi lub kanałami w mediach społecznościowych, w których publikuje treści autorskie.
3. Treści – materiały, które Ambasador dobrowolnie umieszcza na swoich profilach w social mediach, m.in. na Instagramie, Facebooku, YT, TT w szczególności recenzje produktów, komentarze, zdjęcia, linki itd.

§ 2 WARUNKI WSPÓŁPRACY
1. Ambasadorem może zostać osoba: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) posiada własne kanały w social mediach (m.in. na Instagramie, Facebooku itp.) i aktywnie udzielająca się w nich.
2. Pomoce TUS s. c. zastrzega sobie prawo do wyboru Ambasadora i skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami na podstawie nadesłanych formularzy.
3. Zostanie Ambasadorem jest dobrowolne i odbywa się na zasadach niefinansowej wymiany barterowej, w której zobowiązania każdej ze stron regulowane są przez poniższy regulamin.
4. Współpraca barterowa opiera się na dostarczaniu produktów Pomoce TUS Ambasadorowi, w zamian za publikację treści promujących markę.
5. Akceptacja Regulaminu przez Ambasadora jest równoznaczna z oświadczeniem, że:
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki,
b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i kolejnych formularzach są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,
c) jest świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść w przypadku umieszczenia Treści, które nie są jego autorstwa oraz wizerunku osób trzecich do którego nie ma prawa,
6. Ambasador może w każdej chwili rozwiązać współpracę. Rozwiązanie następuje na koniec każdego kwartału. Informacje o chęci rozwiązania współpracy należy przesłać droga elektroniczna na adres: m.jankowska@pomocetus.pl

 

 

II. DANE OSOBOWE

§ 1 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Pomoce TUS s. c.., wlasciciel marki Pomoce TUS.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby zostać Ambasadorem i służy:
a) w celu przesyłania przez Pomoce TUS na adres poczty elektronicznej Ambasadora informacji dotyczących projektu, a także w celu wysyłki paczek kurierskich z produktami marki.
3. Warunkiem przystąpienia do programu przez Ambasadora jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez akceptację regulaminu.

§ 2 ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Ambasador ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia danych należy wysłać na adres mailowy: m.jankowska@pomocetus.pl
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 

III. ZASADY PUBLIKACJI TREŚCI

§ 1
1. Akceptując niniejszy Regulamin, Ambasador zobowiązuje się do przestrzegania zasad publikacji Treści.
2. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować zakończeniem współpracy z Ambasadorem.

§ 2
1. Ambasador publikując stworzone przez siebie lub otrzymane materiały, dzieli się ze swoimi followersami (osobami obserwującymi jego blog, profil na instagramie, profil na FB i inne) szczerymi opiniami na temat recenzowanego produktu.
2. Ambasador ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z otrzymanym od Pomoce TUS produktem i informacjami o nim.
3. Ambasador rekomenduje tylko te produkty, do których jest przekonany oraz tylko te, które zasługują w jego ocenie na pozytywną opinię. Ambasador ma prawo odmówić recenzowania produktu, jeśli produkt nie spełnia jego oczekiwań.
4. Ambasador zobowiązuje się do powstrzymania od negatywnych, niezgodnych z rzeczywistością opinii o produkcie, który zdecydował się rekomendować. Ambasador zobowiązuje się nie wygłaszać naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich wypowiedzi niezwiązanych z marką Pomoce TUS oraz zobowiązuje się nie używać słów wulgarnych, obraźliwych, jak również powstrzymać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
5. Ambasador publikuje treści w swoich kanałach social media samodzielnie bądź tworząc je z wykorzystaniem oficjalnych materiałowych pochodzących od firmy Pomoce TUS s. c.

 

 

IV. PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

§ 1 ZOBOWIĄZANIA AMBASADORA
1. Ambasador zobowiązany jest do promowania marki Pomoce TUS przez czas trwania współpracy poprzez:
a) zamieszczenie treści promujących markę w swoich kanałach social media – publikacja w kanałach social media minimum jednej treści/2 tygodnie, na którym widoczny będzie produkt Pomoc TUS.
b) informowanie swoich followersów (osób śledzących) o obecnych promocjach, kampaniach i działaniach Pomoce TUS na podstawie otrzymanych informacji.

§ 2 ZOBOWIĄZANIA MARKI POMOCE TUS
1. Przez cały czas trwania współpracy marka Pomoce TUS zobowiązana jest wobec Ambasadora do:
a) zaopatrzenia Ambasadora w produkty marki Pomoce TUS,
b) wysyłania nowych produktów, które marka Pomoce TUS chciałaby poddać recenzji Użytkowników,
c) udzielenia stałego indywidualnego rabatu dla followersów (osób śledzących) Ambasadora w wysokości 10%, obowiązującego przez cały okres współpracy,
d) udostępniania indywidualnych kodów rabatowych w ramach obowiązujących kampanii,
e) zapraszania Ambasadora na bieżące wydarzenia branżowe organizowane przez markę, między innymi takie jak – “Konferencja Akcja-Relacja”, “Konferencja Trenera TUS”,
f) aktywnego wspierania Ambasadora i promowania go w kanałach social media marki Pomoce TUS,

 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Pomoce TUS nie ponosi odpowiedzialności za Treści lub jakiekolwiek inne dane przekazywane przez Ambasadorów ujawniające nieprawdziwe/nieaktualne informacje.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim obecnym i potencjalnym Ambasadorom na Stronie www.pomocetus.pl oraz w momencie podejmowania współpracy.
2. Pomoce TUS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
4. Pomoce TUS zastrzega sobie możliwość rozwiązania współpracy z Ambasadorem i bez podawania przyczyny oraz zaniechanie prowadzenia projektu “Ambasador Pomoce TUS w dowolnym momencie i zobowiązuje się o poinformowaniu o tym fakcie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Zapisz się do Newslettera

aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach i darmowych webinarach!

Dodatkowo odbierz kod rabatowy 5% na Twoje pierwsze zakupy

Pomoce TUS

Pomoce TUS to baza pomocy terapeutycznych stworzona z myślą o psychologach, pedagogach i terapeutach, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Nasze pomoce są wykorzystywane w punktach przedszkolnych i szkolnych oraz prywatnych gabinetach.Wszystkie prace stworzone są przez nasze autorki Joannę Węglarz oraz Dorotę Bentkowską.

Dowiedz się więcej czym jest TUS

Wszystkie prawa zastrzeżone Pomoce TUS 2024

Dziękujemy!

Przesłano formularz

Otrzymaliśmy twoje zgłoszenie! Zajrzyj na swoją skrzynkę mailową. Sprawdź folder oferty bądź spam!​